เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการจัดบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file คู่มือ-การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file คู่มือการบันทึก-e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์-สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Info (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน-สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม-ในการบริหารกิจการของ-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118