messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box กองการศึกษา
นายสนธิชัย มหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
--ว่าง--
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ
นางนิดานุช แสนยาพิทักษ์
ครู ค.ศ.1 (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสมเพียร อินหล่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นางอนงค์ หาญราชา
ผู้ช่วยครูดูผู้แลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสาวอิลธิดา ชิลนาค
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นายภราดร หงษา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป